Logo-Note

polona@note-lj.si

051 624 753

Note, posredništvo z nepremičninami, Polona Bobera s.p.,
Kunaverjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, tel: 051 / 624 753,
Davčna št.: SI46323708 – matična št.: 154357100

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

 1. Splošni pogoji poslovanja so sestavni del Pogodbe o posredovanju.

 

 1. Nepremičninska družba oz. posrednik se zaveže opraviti naslednje storitve, ki so vključene v posredniško pogodbo:
 • sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami,
 • seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino davčnih obveznosti stranke in cenami notarskih storitev,
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodbo (če nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo), gradbeno dovoljenje, in podobno,
 • pisna opozorila, obvestila in potrdila,
 • ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine,
 • ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami,
 • oglaševanje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način,
 • spravljanje naročitelja v stik s tretjo osebo,
 • prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja,
 • seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake,
 • telefonsko komuniciranje s strankami,
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla,
 • priprava dogovora o ari, predpogodbe, najemne ali prodajne pogodbe in vseh spremljajočih potrdil, ki so potrebna pri sklenitvi posla,
 • hramba originalne dokumentacije do plačila kupnine v celoti oz. organizacija hrambe pri notarju ali odvetniku za račun naročitelja,
 • Urejanje prenosa lastništva (ZK predlog, prenos naročniških razmerij in priključkov, itd) s prodajalca na kupca.
 • V primeru, da nepremičninska družba katere storitve iz prejšnjega odstavka ne opravi ker to ni potrebno zaradi okoliščin posameznega primera, ali na izrecno željo naročitelja, naročitelj nima pravice zahtevati znižanje plačila za posredovanje. V plačilo storitev niso vključeni stroški notarskih storitev, davki sodne in upravne takse, nadomestila za potrdila in dovoljenja, potrebna za veljavno sklenitev pogodbe, ter stroški dodatnih storitev. Morebitne dodatne storitve, ki niso zajete v posredniško provizijo, se opravijo po posebnem dogovoru z naročiteljem in se plačajo po veljavnem ceniku nepremičninske družbe.

 

 1. V primeru, da sta naročitelj tako prodajalec kot kupec oz. lastnik in najemnik, mora nepremičninska družba pri upravljanju svojih storitev v enaki meri skrbeti za zaščito interesov obeh. Kadar nepremičninska družba zastopa interese samo enega naročitelja, mora na to jasno opozoriti tretjo osebo, da nastopa v vlogi zastopnika in ne posrednika.

 

 1. Nepremičninska družba sme v primeru nakupa ali prodaje zaračunati provizijo v višini največ 4%, +22% DDV od pogodbene vrednosti, ta omejitev pa ne velja, v primeru najema oz. oddaje, v tem primeru lahko zaračuna naročitelju posredniško provizijo v višini dveh mesečnih najemnin. V primeru drugih posredniških ali pravnih poslov višino plačila za posredovanje stranki uredita s pogodbo in po veljavnem ceniku nepremičninske družbe.
 2. Nepremičninska družba lahko sprejme plačilo za dodatne storitve, ko je sklenjena pogodba. Nepremičninska družba lahko sprejeme plačilo za dodatne storitve še pred sklenitvijo pravnega posla, za katerega posreduje. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopita od sklenitve pogodbe. Nepremičninska družba ima pravico do plačila zaposredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja.Plačilo za posredovanje v tem primeru ne sme presegati ene četrtine s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo katere premet je nepremičnina s tretjo osebo s katero je naročitelja spravila v stik nepremičninska družba in je bila pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

 

 1. Nepremičninska družba ima pravico do plačila dejanskih stroškov (potni stroški, ogledi, ocena tržne vrednosti, priprava listin - PRODAJNE POGODBE itd., če naročnik odstopi od podpisa pogodbe, pa je med strankami že prišlo do dogovora o bistvenih sestavinah prodajne pogodbe, in sicer v višini, ki je doložena v veljavnem ceniku nepremičninske družbe.

 

 1. DODATNE STORITVE nepremičninska družba lahko za naročitelja opravi dodatne storitve, če se o tem dogovorita z naročiteljem v pogodbi o posredovanju ali s posebnim naročilom, ki predstavlja dopolnitev o posredovanju.Kot storitev se štejejo zlasti:
 • zastopanje v postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev, katere predmet je nepremičnina,
 • organizacija cenitve nepremičnine
 • zastopanje v davčnem postopku
 • urejanje pravnega stanja nepremičnine
 • hramba listin
 • zastopanje naročitelja na dražbah nepremičninCene dodatnih storitev so določene v vsakokrat veljavnem ceniku nepremičninske družbe.

 

 1. EKSLUZIVNA POGODBA O POSREDOVANJUV primeru, da naročitelj in nepremičninska družba skleneta ekskluzivno pogodbo o posredovanju za določeno nepremičnino, naročitelj v času veljavnosti pogodbe v zvezi z isto nepremičnino ne sme skleniti pogodbe o posredovanju s konkurenčno nepremičninsko družbo ali preko kogarkoli tretjega oglaševati ali prodajati iste nepremičnine.

 

 1. Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na nepremičnino, ki je predmet posredovanja (zlasti dokazila o lastništvu, zemljiškoknjižni izpisek, pogodbe, gradbeno dovoljenje, lokacijsko informacijo in vse ostale potrebne listine)Naročitelj jamči za resničnost, točnost in popolnost posredovanih podatkov oz. dokumentacije. Naročitelj mora nemudoma, najkasneje pa v (8 osmih) dneh od spremembe, pisno obvestiti nepremičninsko družbo o vsaki spremembi svojih interesov (prodajna cena, datum vseljivosti nepremičnine ipd.) ter o vsaki spremembi dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine. Naročitelj bo v primeru, da bo nepremičnino tržil tudi sam ali pri konkurenčnih nepremičninskih družbah, nepremičnino tržil pod enakimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju. Naročitelj bo v primeru, da sam ali s posredovanjem konkurenčne nepremičninske družbe najde tretjo osebo s katero sklene pogodbo ali predpogodbo, katere predmet je nepremičnina, nemudoma najkasneje pa v roku (8 osmih) dni od sklenitve takšne pogodbe oziroma predpogodbe nepremičninsko družbo o tem obvestil in ji izročil kopijo te pogodbe. Naročitelj je dolžan povrniti nepremičninski družbi vso škodo, ki nepremičninski družbi nastane zaradi naročiteljeve kršitve pogodbenih obveznosti. Kot hujše kršitve pogodbe o posredovanju se štejejo zlasti naslednja naročiteljeva ravnanja:
 • naročitelj nepremičninski družbi brez utemeljenih razlogov onemogoča vodenje ogledov nepremičnine;
 • naročitelj krši dogovor o ekskluzivnosti pogodbe o posredovanju;
 • naročitelj sam ali pri drugih nepremičninskih družbah nepremičnino trži pod ugodnejšimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju;
 • naročitelj nepremičninske družbe ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o sklenitvi pogodbe ali predpogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, ki jo najde sam, ali ji ne izroči ali ne izroči kopije pogodbe, katere predmet je nepremičnina,
 • naročitelj v nasprotju z dobro vero in poštenjem ne pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe ali brez utemeljenega razloga noče skleniti pogodbe, katere premet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero ga je v stik spravila nepremičninska družba,
 • naročitelj posreduje tretjim osebam informacijo in podatke, ki so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost;Nepremičninska družba v primeru, da naročitelj odstopi od pogodbe o posredovanju oziroma ne sklene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, lahko opravi poizvedbe o morebitni sklenjeni pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

 

 1. Nepremičninska družba je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pri sklepanju poslovnih razmerij in transakcijah nad zakonsko predpisanim zneskom ter v drugih primerih, določenih s predpisi, dolžna opraviti pregled stranke, ki zajema:
 • ugotavljanje in preverjanje identitete stranke,
 • ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, če je stranka pravna oseba,
 • pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov po zakonu,
 • redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri nepremičninski družbi;Naročitelj je seznanjen, da ima nepremičninska družba z namenom izpolnitve svojih obveznosti po prejšnji točki pravico pridobiti in preveriti (tudi z vpogledom v osebni dokument) naslednje osebne podatke stranke in zakonskega zastopnika stranke:
 • osebno ime,
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
 • datum in kraj rojstva
 • davčno številko ter številko in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta;

 

 1. Vse informacije in podatki, ki jih naročitelj pridobi pri nepremičninski družbi so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost, razen informacij in podatkov, ki so javno dostopni. Zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posredovanju ter obveznosti, ki jih nepremičninski družbi nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, lahko nepremičninska družba skladno s predpisi, ki urejajo osebno izkaznico in potne listine vpogleda in prepiše podatke z osebnega dokumenta (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko, ter številko vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta) Kadar to izrecno narekuje narava posameznega posla (napr, overitev podpisa naročitelja ali tretje osebe ipd.), sme nepremičninska družba, na podlagi pisne privolitve imetnika iz katere izhaja v naprej določen namen, fotokopirati imetnikov osebni dokument.Nepremičninska družba na fotokopiji osebnega dokumenta označi:
 • da gre za fotokopijo
 • svoj naziv
 • izrecno določen namen fotokopiranja
 • pravno podlago za fotokopiranje – jasno razvidna pisna privolitev imetnika osebnega dokumentaNepremičninska družba se zavezuje, da ne bo nadalje kopirala osebnega dokumenta naročitelja. Nepremičninska družba kopije osebnega dokumenta ne sme hraniti v elektronski obliki. Nepremičninska družba se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni le za namen sklepanja, izvajanja, spreminjanja in prekinitve pogodbe o posredovanju, in pogodbe katere predmet je nepremičnina. Za kakršnokoli uporabo osebnih podatkov v druge namene bo nepremičninska družba predhodno pridobila pisno soglasje naročitelja.
 1.  Nepremičninska družba ima zavarovano odgovornost v višini 000,00 Eur z letnim agregatom 350.000,00 Eur.
Scroll to Top